وظایف

وظایف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جذب خواهران دانشگاهی فعال و علاقه مند به فعالیت های فرهنگی دانشگاه.

بررسی مسائل فرهنگی خواهران و ارائه طرح و برنامه جهت تصویب در شورای برنامه ریزی نهاد.

برقراری ارتباط با اساتید خانم و برنامه ریزی برای جذب و مشارکت آنان در فعالیت های فرهنگی.

زمینه سازی و دعوت از صاحب نظران و برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات بحث و مشاوره با خواهران دانشگاهی.

فراهم کردن زمینه پاسخ گویی به سوالات فرهنگی و دینی دانشجویان دختر.

برقراری ارتباط با خواهران تشکل های مختلف دانشجویی به منظور برنامه ریزی در جهت اهداف دفتر.