فعالیت ها

فعالیت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخشی از فعالیت های تیم رسانه:

تریبون آزاد در محوطه دانشگاه

جلسات هفتگی بحث آزاد

برگزاری مسابقات کتابخوانی

دعوت از شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی

و....