وظایف

وظایف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های دینی و فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها.

2- هدایت و نظارت بر اجرای ماموریت ها و برنامه های دینی و فرهنگی نهاد در سطح دانشگاه و واحدهای تابعه.

3- نظارت بر رعایت ارزش ها و معیارهای دینی در برنامه های آموزشی و فرهنگی دانشگاه و پیگیری موارد مغایر با ارزش های اسلامی از راه های قانونی.

4-برقراری ارتباط عاطفی با دانشجویان، اساتید، مسئولان و کارکنان دانشگاه در راستای اعتمادسازی و تاثیرگذاری بهتر و بیشتر.

5- افزایش ارتباط با گروه های علمی دانشگاه، تشکل های استادان و دانشجویان به منظور تحقق وفاق و همدلی و جذب آنان.

6- حضور فعال فکری و برنامه ریزی در مراسم و برنامه های علمی، فرهنگی، دینی و اجتماعی دانشگاهیان و مطالعه و بررسی وضع اعتقادی و گرایش های فرهنگی و اجتماعی و تهاجم فرهنگی و انعکاس نتایج آن به ستاد.